Projekti

SIA “LEO Pētījumu centrs” apvieno zinātniskos partnerus un komersantus, un tās mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.

pētījumi 2019 - 2022

SIA “LEO PĒTĪJUMU CENTRS” īsteno projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta nosaukums: Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006

Projekta mērķis ir sekmēt Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju – Aparātbūves (elektronikas) nozares uzņēmumu investīcijas pētniecībā un attīstībā un veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām un augstākās izglītības nozari, jo īpaši veicinot investīcijas produktu un pakalpojumu attīstībā, tehnoloģiju nodošanu, sociālās inovācijas, eko-inovācijas, sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklu veidošanu, kopu izveidi un atvērtās inovācijas ar viedās specializācijas palīdzību un atbalstīt tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, izmēģinājuma projektus, ražojumu apstiprināšanu to agrīnā izstrādes stadijā, ražošanas spēju palielināšanu un pirmo ražošanu, jo īpaši attiecībā uz svarīgākajām pamattehnoloģijām un universālo tehnoloģiju izplatīšanu.

Mērķa sasniegšanai tiks atbalstīti vismaz 17 pētījumi, kurus īstenos 25 komersanti sadarbībā ar pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, un pētījumu rezultātā tiks radīti 17 būtiski uzlaboti vai jauni produkti un tehnoloģijas.

LV_EU logoIelādēt vairāk