Privātuma politika

SIA “LEO PĒTĪJUMU CENTRS”, vien. reģ. Nr. 51203037371, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 93-15, Rīga, LV-1011 (turpmāk – LEO Pētījumu centrs), ir tīmekļa vietnes www.leopc.lv īpašnieks un uzturētājs. LEO Pētījumu centrs apņemas aizsargāt mūsu rīcībā nonākušo fizisko personu datu privātumu, kā arī apstrādāt un uzkrāt tikai tādus datus, kas ir tiesiski iegūti un ir nepieciešami mūsu darbības nodrošināšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei. Apmeklējot un izmantojot tīmekļa vietni leopc.lv, tās apmeklētāji piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, tajā skaitā sīkdatņu („cookies”) izmantošanas veidiem.

PERSONAS DATU IEGUVE UN IZMANTOŠANA

Par personas datiem ir uzskatāma informācija, kuru persona sniedz LEO Pētījumu centrs, lai reģistrētos, pieteiktos jaunumiem, sazinātos ar LEO Pētījumu centrs un pieteiktos pasākumiem. Vietnē var tikt lūgts norādīt Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un interesējošo jautājumu. Iegūtos datus LEO Pētījumu centrs var izmantot, lai sazinātos ar Jums. Ja būsiet atzīmējis piekrišanu uzņēmuma kontaktpersonas datu (vārds, uzvārds, tālruņa numura, e-pasta adreses) publicēšanai vietnē leopc.lv, LEO Pētījumu centrs šos datus būs tiesīga publicēt vietnes lapā Partneri. Piesakoties jaunumu saņemšanai, LEO Pētījumu centrs uz Jūsu norādīto e-pasta adresi var nosūtīt informāciju par īstenotajām aktivitātēm un plānotajiem pasākumiem.

SĪKDATNES

Dati par tīmekļa vietnes apmeklētājiem var tikt iegūti arī netieši, iegūstot informāciju, izmantojot sīkdatnes. Sīkdatnes ir datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai identificētu vietnes leopc.lv apmeklētājus. Jums ir iespēja interneta pārlūkprogrammai aizliegt izmantot sīkdatnes, kas neliegs Jums iespēju lietotni vietni, taču tas var ierobežot leopc.lv izmantošanas iespējas. Papildus tam serveri reģistrēs Jūsu interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (IPS), laika zīmogu un laiku, kas pavadīts vietnes leopc.lv sadaļās. Šī informācija tiek vākta un izmantota tikai, lai nodrošinātu ērtu un drošu tīmekļa vietnes darbību, kā arī statistikas veidošanas vajadzībām, sniedzot iespēju analizēt vietnes apmeklētāju lietošanas pieredzi un uzzinātu vairāk par leopc.lv apmeklētāju darbībām vietnē.

DATU DROŠĪBA

Visi personas dati, kas kļuvuši zināmi LEO Pētījumu centrs par tīmekļa vietnes www.leopc.lv lietotājiem, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Personas dati tiek apstrādāti un izmantoti tikai šajā Privātumu politikā norādītajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā. Apstrādājot un glabājot personas datus, LEO Pētījumu centrs nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai LEO Pētījumu centrs nozīmētajām atbildīgajām personām.

LEO Pētījumu centrs nodrošina personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām pusēm, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM, TO AKTUALIZĒŠANA VAI DZĒŠANA

LEO Pētījumu centrs apņemas nodrošināt personas datu pareizību, atbilstoši tai informācijai, kas ir nonākusi asociācijas rīcībā, lietojot tīmekļa vietni leopc.lv.

Vietnes apmeklētājiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nosūtot LEO Pētījumu centrs pieprasījumu par informācijas sniegšanu, izmantojot e-pasta adresi: info@leopc.lv. Apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt šādu informāciju: 1. personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats; 2. datums, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas datos; 3. personas datu ieguves avots; 4. informāciju par to vai personas dati tiek apstrādāti automatizētā veidā; 5. un citu informāciju, ja to paredz normatīvie akti.

Tīmekļa vietnes leopc.lv apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti un datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst minētajam datu apstrādes nolūkam. Gadījumā, ja Jūs vēlaties dzēst savus personas datus vai tajos veikt izmaiņas, vai arī Jums radušies jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar LEO Pētījumu centrs pa e-pastu: info@leopc.lv.

PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS

Mēs pieņemam, ka pirms tīmekļa vietnes leopc.lv izmantošanas Jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un esat akceptējuši to. Ja nepiekrītat šai Privātumu politikai, lūdzam neiesniegt nekāda veida informāciju, izmantojot vietni www.leopc.lv. LEO Pētījumu centrs patur tiesības bez brīdinājuma un jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku. Aktuāla ir tīmekļa vietnē leopc.lv pieejamā Privātuma politikas redakcija.

Ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistītajos jautājumos, kā arī citos gadījumos lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@leopc.lv.