Izsludinām atklātu konkursu KONSULTATĪVĀS PĒTNIECĪBAS PROJEKTU ATLASES PADOMES LOCEKĻIEM
18/08/2022
Autors: LEO PC

SIA “LEO PĒTĪJUMU CENTRS” īsteno Atveseļošanās fonda projektu[1]Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs” un izsludina atklātu konkursu uz sekojošām vakancēm:

 1. KONSULTATĪVĀS PĒTNIECĪBAS PROJEKTU ATLASES PADOMES LOCEKLIS – NOZARES KOMERSANTS
 2. KONSULTATĪVĀS PĒTNIECĪBAS PROJEKTU ATLASES PADOMES LOCEKLIS – ZINĀTNISKĀ VIRZIENA VADĪTĀJS

KONSULTATĪVĀS PĒTNIECĪBAS PROJEKTU ATLASES PADOMES LOCEKĻU PIENĀKUMI:

 • pārliecināties, ka pētniecības projektā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto investīciju lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;
 • pārliecināties, ka ir norādīta pētniecības projekta atbilstība definētajai kompetences centra attīstības stratēģijai;
 • pārliecināties, ka pētniecības projektā definētie rādītāji ir sasniedzami noteiktajā laikā;
 • lemt par eksperta iesaisti pētniecības projekta vērtēšanā;
 • lemt par pētniecības projekta pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
 • uzraudzīt, lai pētniecības projektos tiktu izpildīti noteiktie starpposmu un gala rezultātu rādītāji;
 • uzraudzīt, lai tiktu sasniegti kompetences centra darbības rādītāji;
 • ja nepieciešams, iesaistīt ekspertus pirms pētniecības projekta noslēguma maksājuma iesniegšanas aģentūrā, lai gūtu pārliecību, ka veiktie ieguldījumi ir bijuši lietderīgi un pamatoti pētniecības projekta rezultātu sasniegšanā;
 • pārliecināties par dubultā finansējuma riska, interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas neesību pētniecības projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā, veicot nepieciešamās darbības to novēršanā un labošanā, nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem pētniecības projektu pieteicējiem;
 • nodrošināt pētniecības projektu izvērtēšanas dokumentēšanu un caurspīdīgumu;
 • nodrošināt, ka pētniecības projektu izvērtēšanas procesā tiek ievērota dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgu iespēju princips;
 • nodrošināt principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu pētniecības projektu apstiprināšanā, lai iekļautā darbība ir nebūtiska vai tai ir neesoša paredzamā ietekme uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr.2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 2. panta 6. punktu;
 • pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma, kā arī pētniecības projekta izdevumi veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu;
 • nodrošināt, ka tiek aizpildīts eksperta individuālais vērtējums par pētniecības projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pirms vērtējuma parakstot apliecinājumu par interešu konflikta neesību. Vērtējums jāsniedz visiem, kuri ar balsstiesībām piedalās pētniecības projektu atlases padomē.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:

KONSULTATĪVĀS PĒTNIECĪBAS PROJEKTU ATLASES PADOMES LOCEKLIS – NOZARES KOMERSANTS

 • obligāta augstākā izglītība elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē;
 • vismaz piecu gadu darba pieredze elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares uzņēmuma vadībā;
 • iepriekšēja pieredze pētījumu projektu vērtēšanā kompetences centru ietvaros tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • nevainojama reputācija.

KONSULTATĪVĀS PĒTNIECĪBAS PROJEKTU ATLASES PADOMES LOCEKLIS – ZINĀTNISKĀ VIRZIENA VADĪTĀJS

 • obligāts inženierzinātņu doktora grāds;
 • iepriekšēja pieredze pētījumu projektu vērtēšanā kompetences centru ietvaros tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • nevainojama reputācija.

CV: CV paraugs

DARBA VIETA: Dzirnavu iela 91 k-3 – 18, Rīga/attālināti

DARBA LAIKS: padomes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī; attālinātais darbs pēc vajadzības

ATALGOJUMS: bezatlīdzības

Gaidām Jūsu CV uz e-pastu info@leopc.lv ar norādi “Konsultatīvās pētniecības projektu atlases padomes loceklis – nozares komersants” vai “Konsultatīvās pētniecības projektu atlases padomes loceklis – zinātniskā virziena vadītājs” līdz 2022. gada 26. augustam (ieskaitot).

[1] Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros”

 

Jaunumi
Dalīties
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/