EN
Pētījums Nr. 2.5 “Pētījums par elektroenerģijas patēriņu samazinošām tehnoloģijām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs”

Pētījuma nosaukums: Pētījums par elektroenerģijas patēriņu samazinošām tehnoloģijām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs

Pētījuma īstenotājs: Smart Meter SIA + SAF Tehnika AS + Bauskas Ūdens SIA

Pētījuma mērķis: 

Pētījuma mērķis ir iegūt zināšanas par tehnoloģijām (iekārtu, programmatūras un algoritmu kopumu), kas izmantojamas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (NAI) ar mērķi samazināt elektroenerģijas patēriņu. Izstrādāt vismaz vienu tehnoloģiju, tai skaitā sagatavot rekomendācijas tās lietošanai, un pārbaudīt iegūtās zināšanas strādājošās NAI, kur var uzlabot energoefektivitāti vismaz par 0,1 kWh/m3.

Galvenās aktivitātes:

  • zināšanu iegūšana par NAI elektroenerģijas patēriņu, ko rada iekārtas, to darbināšanas un vadības režīmi, kā arī NAI sasniedzamā rezultāta monitorēšanas iespējas;
  • zināšanu iegūšana par sensoriem, kas izmantojami neattīrītā un attīrītā ūdens parametru mērīšanai;
  • zināšanu iegūšana par mērījumu datu attālinātu un automātisku nolasīšanu ar mērķi reģistrēt un analizēt parametru izmaiņas, mainot dažādus iekārtu (gaisa pūtējs, recirkulācijas sūknis, mikseris, dūņu sūknis) darbības režīmus;
  • jaunas tehnoloģijas, kas sastāv no sensoriem, datu reģistrēšanas un pārsūtīšanas iekārtām un algoritmiem, eksperimentālā izstrāde, izmantojot iegūtās zināšanas. Tehnoloģijas uzstādīšana SIA Bauskas Ūdens notekūdeņu attīrīšanas stacijā un kritisks tehnoloģijas novērtējums.

 

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/