EN
Pētījums Nr. 1.26 “Dozimetrisko iekārtu analītiska izpēte darbam dažādās radionuklīdu vidēs”

Pētījuma nosaukums:

“Dozimetrisko iekārtu analītiska izpēte darbam dažādās radionuklīdu vidēs”

Pētījuma īstenotājs:

SIA “Dozimetrs”

Pētījuma īstenošanas laiks:

01.10.2014.-31.05.2015.

Pētījuma budžets | Atbalsta finansējums:

EUR 99.232,63| EUR 79.386,10

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti:

Noteikt divu tipu individuālo dozimetru – elektronisko personālo (aktīvie) un termoluminiscento (pasīvie) – savstarpējo aizvietojamību dažādās radionuklīdu un rentgena starojuma vidēs. Šim mērķim katram dozimetru veidam veica salīdzinošus mērījumus vienādos standartizētos starojuma laukos saskaņā ar Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras rekomendācijām, ES un Latvijas likumdošanu. Tika veikta iegūto datu apstrāde un šķirošana atkarībā no dozimetrisko iekārtu parametriem un no mērītā jonizējošā starojuma veida, tā raksturlielumiem un apstarošanas konfigurācijas. Darba pamatā ir LTD un EPD izmantošana personālās dozas noteikšanai ar mērķi izstrādāt Latvijas iedzīvotāju (vairāk nekā 2300 darbinieku radiācijas jomā) saņemtās jonizējošā starojuma dozas noteikšanas, uzskaites un apstrādes sistēmu.

RADOS un Thermo HARSHOW termoluminiscento dozimetrisko detektoru un nolasīšanas iekārtu rādījumi praktiski bija identiski. RADOS un HARSHOW dozimetriskie pētījumi parādīja, ka:

 1. Radionuklīdu starojuma gadījumā ir laba noteiktās dozas atbilstība ekspozīcijas dozai intervālā no 0,15 mSv līdz 20 mSv, neatkarīgi no apstarošanas leņķa, ja izmantoja fantomu.
 2. Rentgenstarojuma laukā noteiktās un ekspozīcijas dozas atšķirības bija 10-15% un atkarīgas no apstarošanas leņķa – 60o atšķirība pat 25 %.
 3. TLD dozimetru apstarošana bez fantoma būtiski – līdz 20 % -samazina noteiktās dozas vērtību, it īpaši dozu intervālā no 6 mSv līdz 20 mSv.
 4. Konstatēts, ka termoluminiscentie dozimetri sekmīgi lietojami piesārņotu kodolobjektu izpētei zem radioaktīvā ūdens un radioaktīvo atkritumu glabātuvju infrastruktūras kontrolei, tika pierādīta to izmantošanas iespēja starotāju, piem., elektronu paātrinātāja, lauka dozas jaudas fiksēšanai, tādā veidā būtiski uzlabojot apstarošanas eksperimentu precizitāti un samazinot eksperimentu izmaksas.
 5. Kalibrējot termoluminiscentos un elektroniskos personālos dozimetrus starojumos, kuru veids un enerģija līdzīgi tam starojumam, kurā jāveic personāla ekvivalentās dozas kontrole, mērījumu rezultātu kopējā nenoteiktība visiem dozimetriem atbilda MK noteikumu Nr. 1284. 1. pielikuma prasībām – termoluminiscentajiem dozimetriem ± 25 % vai mazāka, bet elektroniskajiem personāliem – ± 10 % vai mazāka.
 6. Pētījumā lietotā programmatūra DosiBase Enterprise ir piemērota TLD un EPD uzrādīto dozu vērtību glabāšanai un analīzei.

Pētījuma īsa ieviešanas gaita:

Pētījums par aktīvo un pasīvo dozimetru vienlaicīgu pielietošanu saņemtās radiācijas dozas noteikšanai. Aktivitāte tiks īstenota trīs fāzēs:

 1. Izstrādāta metodika par aktīvo un pasīvo dozimetru apstarošanu atkarībā no uzkrāšanas laika, apstākļiem, starojuma veida, starošanas ģeometrijas un no fantoma un aizsardzības materiāla
 2. TLD un EPD pētnieciskā apstarošana.
 3. Apstarošanas iegūto datu analīze un iegūtas zināšanas par aktīvo un pasīvo dozimetru apstarošanu

Pirmajā mēnesī tiks veikta kritiska pieejamās informācijas apkopošana un analīze (standarti, iekārtu specifikācijas un mērīšanas atskaites, starošanas avotu specifikācijas), lai sagatavotu metodiku dažādu dozimetru (TLD un EPD) apstarošanai. Metodikai jāparedz, kā un kādi dozimetri tiks apstaroti, jāapraksta apstākļi un parametri, kādos veicami mērījumi, kā arī, balstoties uz standartiem, izvēlētajām parametru kombinācijām, jāsagatavo kalibrēšanas līknes. Paredzams, ka tiks veikti mērījumi ar diviem apstarojumu veidiem (gamma apstarošana un beta apstarošana). Metodikas izstrādes laikā mērījumu galējais skaits tiks precizēts.

 • gamma apstarošana – aptuveni 1400 apstarošanas mērījumi (20x5x14) (20 – dažādi mērīšanas apstākļi; 5 – atkārtojamība pie viena un tā paša apstākļa; 14- dozimetru skaits (EPD (2 veidi ar 3 apakšveidiem), TLD (2 veidi ar 4 apakšveidiem)
 • beta apstarošana – aptuveni 300 apstarošanas mērījumi

Pētījumā otrajā fāzē 6 mēnešu laikā tiks veikta TLD un EPD pētnieciskā apstarošana, pamatojoties uz izstrādāto apstarošanas metodiku dažādos apstākļos. Uzdevums – veikt mērījumus un noteikt vai iekārtas – gan aktīvās, gan pasīvās atbilst kalibrēšanas līknēm. Ja neatbilst, tad kāpēc – jāizdara dozimetru vienlaicīgai izmantošanai secinājums, vai zināma problēma un apstākļi, kāpēc neatbilst. Secinājumu un problēmas izvirzīšana. Ja atbilst, tad apstiprināt, ka gan ar aktīvājām gan pasīvajām var noteikt starojumu.

Gamma apstarošana tiks veikta LU sekundārā standarta dozimetrijas laboratorijā, izmantojot pasīvos dozimetrus, kas ir partnera LVĢMC īpašumā, un aktīvos, kas ir SIA Dozimetrs īpašumā.

Pētījuma noslēguma fāzē tiks veikta apstarošanas pētniecisko darbību rezultātā iegūto datu nolasīšana, apkopošana, apstrāde un izvērtēšana. Tiks izdarīti secinājumi un tiks iegūtas zināšanas kā aktīvos un pasīvos dozimetrus var izmantot vienlaicīgi saņemtās starojuma dozas noteikšanai. Tāpat tiks iegūtas zināšanas starojuma mērīšanas datu apstrādei unificētā informācijas aprites sistēmā.

 1. Balstoties uz saņemtajiem mērījumiem, kritiski izvērtēt izstrādāto apstarošanas mērījumu metodiku.
 2. Aprakstīt vienoto radiācijas mērījumu datu apstrādes un aprites sistēmu.
 3. Iegūt zināšanas kā elektronikas iekārtas – dozimetrus var efektīvāk iekļaut leģitīmā radiācijas mērīšanas sistēmā un kādi tehniskie uzlabojumi šīm iekārtām nepieciešami.
 4. Iegūt zināšanas pasīvo un aktīvo dozimetru savstarpējai savietojamībai.

Sadarbība ar zinātniskajām institūcijām:

 • Latvijas Vides Metroloģijas centrs
 • Latvijas Universitāte

Publikācijas: 2

Doktoru skaits pētījumā: 2

Pētījuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību:

Pētījums veicinās uzņēmuma pārdošanas apjomus ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Pētījums ļauj izprast TLD un EPD darbību dažādās vidēs, līdz ar ko SIA Dozimetrs labāk spēs apmierināt klientu vajadzības pēc produkta, kas tiem piemērots. Pētījums ļauj SIA Dozimetrs būt gataviem jaunajai EK direktīvai radiācijas drošības jomā, kas tiks piemērota ar Latvijā. Apgrozījuma pieaugums pētījumam atbilstošajā nozarē plānots 10-20% apjomā ņemot vērā, ka neilgi pēc pētījuma pabeigšanas rezultāti ļāva iegūt nozīmīgu pasūtījumu.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/