EN
Pētījums Nr. 1.24 “Bezvadu bezbateriju (enerģijas pašražojošas) sensoru vadības sistēmas izstrāde”

Pētījuma nosaukums:

“Bezvadu bezbateriju (enerģijas pašražojošas) sensoru vadības sistēmas izstrāde”

Pētījuma īstenotājs:

SIA “Volburg”

Pētījuma īstenošanas laiks:

01.08.2014.-31.05.2015.

Pētījuma budžets | Atbalsta finansējums:

EUR 118.096,76 | EUR 74.227,38

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti:

Pētījuma mērķis – izpētīt efektīvāko mehāniskās enerģijas pārvēršanas elektriskajā veidu RF signāla noraidīšanai; izstrādāt sensoru RF pārraides un uztveršanas drošu protokolu, kā arī signālu uzkrāšanas, apstrādes un vizualizācijas programmatūras kompleksu; izstrādāt ražošanas tehnoloģijas procesu jaunā produkta masveida ražošanai, izpētīt perspektīvās nozares un preču grupas, kurās jaunā produkta pielietojums nodrošina plašākas funkcionālās iespējas un paaugstina to pievienoto vērtību.

Pētījuma rezultātā ir iegūtas jaunas zinātības enerģiju pašražojošo elementu pielietošanā un ir radīts jauns, tehnoloģiski inovatīvs produkts ar atbalstošo sistēmu, ar kura ieviešanu masveida ražošanā ir iespējams papildināt Latvijā radīto produktu klāstu ar jauniem, attīstības fāzē esošas elektronikas izstrādājumu nišas produktiem, kā arī attiecīgajās tautsaimniecības sfērās parādās iespēja piedāvāt tirgū jaunu saistīto pakalpojuma veidu.

Autori secina, ka pamatojoties uz pētījuma gaitā veiktajiem teorētiskajiem apsvērumiem un izmēģinājumiem, ir sasniegti sākotnēji nospraustie pētnieciskā darba mērķi – ir atrasts enerģiju pašražojoša slēdža atbilstošs modelis, kuru ir iespējams pielietot augšminētajās sfērās gan kā papildus sastāvdaļu esošajās sensoru konstrukcijās, gan kā atsevišķu elementu; ir atrasts elementu bāzes kopums un realizēta elementu savstarpēja pielāgošana efektīvai enerģijas uzkrāšanai un RF pārraidei; ir izstrādāts RF pārraides protokols drošai (kodētai) datu apmaiņai starp sensoriem un uztverošajām iekārtām; ir izstrādāts programmnodrošinājums sensoru datu apkopošanai un to tālākai pārraidei GSM tīklā; ir izstrādāts iegūto datu vizualizācijas process.

Pētījuma īsa ieviešanas gaita:

Projekta gaitā tika veikts pētījums sekojošiem risinājumiem:

  1. Enerģiju pašražojoša elementa īpašību padziļināta izpēte ar mērķi apzināt iespējamo pielietojuma spektru, apkārtējās vides un apstākļu ietekmi uz elementa tehnisko raksturlielumu rādītājiem;
  2. Tehniskā uzdevuma izstrāde programmnodrošinājumiem un shematiskajiem risinājumiem;
  3. Enerģiju pašražojoša elementa konstruktīvo īpašību pielāgošanas iespējas esošajās konstrukcijās vai elektroniskajās ierīcēs;
  4. Jaunu pielietojuma veidu un uz tā bāzētu jaunu mehāniski – elektronisku elementu perspektīvā spektra izpēte.

SIA Volburg pētnieki un inženieri, sadarbība ar ārējiem pakalpojuma sniedzējiem, kuru kvalifikācija atbilst šā projekta mērķa sasniegšanai, vispirms, veica zinātniski tehniskā informācijas analīzi un EP elementu darbības tehnoloģisko procesu analīzi. Šeit tika izzināta un apkopota pasaules zinātniskā un praktiskā bāze. Rezultātā tika noformulēts darba uzdevums tālākai šā projekta pētniecības un eksperimentālās izstrādes gaitai.

Turpmākākos posmos tika veikti EP konstrukciju tehnoloģisko procesu izmēģinājumi un pētīšana; sistēmas prototipa izstrāde; jaunās sistēmas pielietojuma plāna izstrāde; jaunās sistēmas perspektīvo tirgus segmentu identificēšana.

Doktoru skaits pētījumā: 1

Pētījuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību:

Minētais realizēto darbu apjoms un izstrādātais sensora demonstrācijas komplekts apstiprina tā pielietošanas lietderību, produkts ir sagatavots tādā stadija, lai to prezentētu perspektīvajiem sadarbības partneriem, ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Uzņēmums plāno kontroles vadības sistēmu elementu (durvju, logu, vārtu, utt.) ražošanu, izmantojot projekta ietvaros izstrādāto sistēmu.

Plānotais apgrozījums :

2016. gadā – 50000 EUR

2017.gadā – 150000 EUR

2018.gadā – 200 000 EUR

(t.sk. 100% eksports).

Plānotais apgrozījuma pieaugums prasīs 3-4 jaunu darbavietu izveidošanu 2017. gadā.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/