EN
Pētījums Nr. 1.22 “Radioraidītāju un sensoru pielietojamības izpēte attālinātai mērījumu veikšanai daudzdzīvokļu ēkās pie augsta raidītāju blīvuma”

Pētījuma nosaukums:

“Radioraidītāju un sensoru pielietojamības izpēte attālinātai mērījumu veikšanai daudzdzīvokļu ēkās pie augsta raidītāju blīvuma”

Pētījuma īstenotājs:

SIA “Ķīpsala-Zunds”

Pētījuma īstenošanas laiks:

01.05.2014.-31.05.2015.

Pētījuma budžets | Atbalsta finansējums:

EUR 115.173,96| EUR 90.878,35

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti:

Atrast nepieciešamos elektroniskos risinājumus ēku digitālas pārvaldības nodrošināšanai daudzdzīvokļu ēkās ļoti blīvi apdzīvotās teritorijās, sistēmas ietvaros sniedzot risinājumus apkures patēriņa noteikšanai un ventilācijas intensitātes kontrolēšanai.

Pētījuma rezultātā tika izstrādāts risinājums“Individuālā apkures un ūdens patēriņa attālināta noteikšana”, kur datu savākšanai no sensoriem pielietots radio trakts, pie sensoriem uzstādot radio raidītājus un koncentratora pusē – radiouztvērēju. Radio trakts ir vienvirziena bez atgriezeniskās komunikācijas kanāla. Sensoru iekārtas darbojas ilgstoši no baterijas bez tās nomaiņas. Frekvences josla sadalīta 10 kanālos, un tas dod iespējas projektēt objektus ar līdz pat 10.000 raidītājiem vienā uztveršanas zonā. Tāpat pētījuma gaitā izstrādāti sensoro ierīču prototipi temperatūras un CO2 līmeņa nolasīšanai.

Pētījuma īsa ieviešanas gaita:

Lai atrastu optimālu temperatūras nolasīšanas un raidīšanas veidu daudzdzīvokļu ēku dzīvokļos un izveidotu veiksmīgi funkcionējošu sensoru ierīču prototipus, tika veikta izpēte un daudzkārtēji testi radio signālu uztveršanai un raidīšanai, variējot ierīču novietojumu un signālu šķēršļus. Tika atrasti risinājumi pietiekamam signālam un atbilstošai antenai, pareizu datu raidīšanai un nolasīšanai. Izsverot iekārtu darbību dažādos kanālos, tika projektēts optimālais iekārtu novietojuma plāns, balstoties uz lauka pētījumiem 9-stāvu paraugmājā daudzdzīvokļu ēku masīvā un pārbaudīta signāla pārraide un uztveršana, testējot ar dažādiem signāla raidīšanas biežumiem.

Testējot CO2 sensoru darbību CO2 daudzuma iekštelpās mērīšanai un raidīšanai, tika secināts, ka CO2 sensori ar piesaistīto ventilatoru darbojas autonomi, taču tas neizslēdz iespēju datu pārnešanai un CO2 monitoringa veikšanai gan objektos ar vairākām ierīcēm, gan no atsevišķi uzstādītām ierīcēm.

Publikācijas:

  1. Temperatūras sensoru pielietojamības izpēte bezvadu sensora tīkla izveidei energoefektīvas apkures sistēmas nodrošināšanai daudzdzīvokļu ēkās. B. Frēliha, K. Kondratjevs, N. Kuņicina, A. Zabašta. Latvijas Fizikas un Tehnisko Zinātņu Žurnāls 2015, N 3: 34-43 lpp.
  2. Optimizēti dinamiskās bezvadu sensoru tīklu pārraides risinājuma izstrāde daudzstāvu ēku apkures sistēmas parametru izgūšanai un vadībai. V. Isakovs, K. Kondratjevs, N. Kuņicina, B. Frēliha, A. Zabašta. Latvijas Fizikas un Tehnisko Zinātņu Žurnāls 2015, N 4: 32-42 lpp.

Doktoru skaits pētījumā: 1

Pētījuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību:

Veiksmīgi iegūtie un vidē aprobētie elektroniskie risinājumi datu iegūšanai no daudzdzīvokļu ēku dzīvokļiem par apkures un ūdens temperatūru un CO2 līmeni telpās un attiecīgo prototipu izstrāde ir nozīmīgs ieguldījums digitālās pārvaldības sistēmas pilnveidei. Apzinot tirgus nosacījumus, mērķa grupas, ražošanas iespējas u.c. tiek radīti priekšnosacījumi produktu līnijas izveidei un ieviešanai tirgū, kas nosegtu tirgus pieprasījumu dzīvojamā fonda problēmu risināšanai saistībā ar energoefektivitāti, siltumenerģijas ietaupījumu un komunālo maksājumu samazinājumu iedzīvotājiem sērijveida daudzdzīvokļu ēkas, kā arī CO2 līmeņa noteikšanai – sabiedriskās, ražošanas u.c. telpās.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/