LEO PĒTĪJUMU CENTRS

Latvijas elektrisko un optisko iekārtu

ražošanas nozares kompetences centrs

SIA “LEO PĒTĪJUMU CENTRS” īsteno pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs

Projekts Nr. 1.2.1.1/16/A/002

Projekta mērķis ir elektronikas un elektrotehnikas nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību un īstenojot projektus, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tos ražošanā. Mērķa sasniegšanai tiks atbalstīti vismaz 12 pētījumi, kurus īstenos 14 komersanti sadarbībā ar 4 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, un pētījumu rezultātā tiks radīti 12 jauni produkti un tehnoloģijas.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)