SIA “LEO PĒTĪJUMU CENTRS” īsteno darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitāti “Kompetences centri”.

Aktivitātes mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda publiskā finansējuma apjoms: 6 250 000 LVL.

Projekta īstenošanas ilgums: 50 mēneši.

Projekta ietvaros veikto pētniecības projektu rezultātā izstrādātos elektronikas un satelīttehnoloģiju produktus un tehnoloģijas plānots izmantot satelītbūves attīstībā un dažādu iekārtu un programmu izstrādē, kas izmantojamas visdažādākās jomās: gan sadzīvē izmantojamu iekārtu ražošanā un aplikāciju izstrādē, gan drošības, vides uzraudzības, transporta pakalpojumu uzlabošanā, gan izklaides produktu radīšanā u.c.

Projekta rezultātā tiks palielināta pētniecības un attīstības (turpmāk tekstā – „P&A”) kompetence valstī, veicināta nozaru un reģionu attīstība, kā arī izstrādāti jauni produkti; jauni starptautiski atzīti zīmoli; tiks paaugstināta ražošanas resursu izmantošanas efektivitāte; būtiski palielināts privātā sektora investīciju apjoms elektronikas, elektrotehnikas un satelīttehnoloģiju P&A pasākumu īstenošanā; Latvijas ražotāju tehnoloģiskā līmeņa paaugstinājums, palielinot konkurētspēju starptautiskā tirgū; satelīttehnoloģiju izmantojošo MVU skaita pieaugums, nodrošināts nozares sadarbības partneru tehnoloģiskās attīstības lēciens.

Papildus piesaistītajam Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk tekstā – „ERAF”) finansējumam LEO PC veikto rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādņu rezultātos ieinteresēto nozares sadarbības partneru līdzfinansējums sastādīs LVL 3,8 miljonus latu attiecināmajām izmaksām un 1,6 miljoni LVL neattiecināmajām izmaksām. Tādējādi LEO PC piesaistītais finansējums (ERAF publiskais un nozares sadarbības partneru finansējums) pētniecības projektu veikšanai 51 mēneša laikā sastādīs virs 10 miljoniem latu.

Projekta norises laiks: 2011. gada 11. aprīlis – 2015. gada 31. decembris.

ieguldījums Tavā nākotnē 500px